Copyrights

©2014 JMD-begeleiding

De website van JMD-begeleiding is een product van JMD-begeleiding. Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door printouts, kopieën, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JMD-begeleiding.

Vormgeving, technische realisatie en fotografie: campagnerotterdam
Teksten: JMD-begeleiding