Copyrights

©2015 Praktijk IN-JOY

De website van Praktijk IN-JOY is een product van Praktijk IN-JOY. Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door printouts, kopieën, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Praktijk IN-JOY.

Vormgeving, technische realisatie: campagnerotterdam
Logo, huisstijl en foto's: Harold Simonis
Teksten: JC13